P.O.E.T.R.Y.

Power Of European Talented Romantic Youth


Περιγραφή Σχεδίου:

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι έχουν στραφεί μαζικά στην χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.  
Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται ταχύτατα, η επαφή με τις τέχνες μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και εποικοδομητικό μέσο προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Τα ηνία ανάμεσα στις διάφορες τέχνες κατέχει η Τέχνη του Λόγου, που αποτελεί την Τέχνη των Τεχνών, καθώς βασίζεται στη γλώσσα, το απόλυτο εκφραστικό μέσο του ανθρώπου. Πιο παλιά μορφή της είναι η Ποίηση που είναι και η πλέον συναισθηματική, μουσική, συνεπώς και ψυχική Τέχνη. Με άλλα λόγια, η ποίηση είναι ένα “φάρμακο” για την ψυχή! 

Επιδίωξη του σχεδίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες και η ευρύτερη κοινωνία για το μεγαλείο της ποίησης εμπνέοντας περισσότερους νέους να μελετήσουν ποιητές και ποιήματα, και να αναζητήσουν βαθύτερα νοήματα σε αυτά. Πρόκειται να αναδειχθούν τεχνικές συγγραφής και τρόποι προώθησης των έργων των νέων ποιητών, ενώ επίσης στόχος είναι μέσω της ποίησης να υπογραμμίσουμε την αξία της συμπόρευσης της πολυγλωσσίας με τη μητρική γλώσσα, καθώς η κάθε εθνική γλώσσα και τοπική διάλεκτος αποτελεί σημαντικό πολιτισμικό στοιχείο της κάθε χώρας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

Επιπλέον, μετά την πρόσφατη προσφυγική κρίση η κοινωνική ένταξη των προσφύγων μπορεί να επιτευχθεί ομαλότερα μέσω ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και η ποίηση είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το σκοπό.

Στο διεθνές πρόγραμμα ανταλλαγής νέων “P.O.E.T.R.Y. – Power Of European Talented Romantic Youth” θα συμμετάσχουν 34 άτομα από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Τουρκία και την Ελλάδα, ενώ μέσω του ελληνικού εταίρου θα συμμετάσχουν και 4 πρόσφυγες που διαμένουν στην Ελλάδα. Όλι οι συμμετέχοντες θα είναι νέοι 19 – 30 ετών.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μια Ανταλλαγή νέων στη πόλη της Κατερίνης (Ελλάδα) στις 17-24/3/2021, όπου θα υλοποιηθούν δράσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, καθώς επίσης και μια τελική εκδήλωση παρουσίασης των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου στο κοινό.

Η μεθοδολογία του σχεδίου είναι βασισμένη στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης όπως: παιχνίδια ενδυνάμωσης ομαδικού πνεύματος, παρακίνησης και τόνωσης, εργασία σε μικρές ομάδες, παιχνίδια ρόλων, συζήτηση και διάλογο, δράσεις εστιασμένες στην ποίηση, δράσεις δρόμου, παρουσιάσεις σε κοινό και δημιουργία βίντεο.

Τέλος, κομβικής σημασίας είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού Ανθολογίου σε μορφή web blog, που θα περιλαμβάνει όλα τα ποιήματα που θα έχουν συγγράψει κατά τη διάρκεια της Ανταλλαγής, όπως επίσης και όποια άλλα
αποτελέσματα θα έχουν παράξει, για την καλύτερη διάδοση τους.

Project Description:

During the last decades there has been a lack of effective communication among people who have turned to the use of electronic social networks. In a rapidly evolving society, meeting with art can be an essential and constructive means of personal development and social cohesion.

Among other arts and in the saddle is The Art of Logos, the mother of Arts, as it is based on the language, the ultimate expressive medium of man. A more ancient form of Art of Logos is Poetry, which is also the most emotional, musical, and therefore mental art. In other words, poetry is a “medicine” for the soul! 

Pursuit of the project is to inform the participants and the wider society about the greatness and importance of poetry inspiring young people to study more poets and poems and to seek deeper meanings. Prominence will be given to techniques of writing and ways in which new poets can promote their work while our objective is to emphasize, through poetry, the value of having both multilingualism and national languages going hand by hand to the future, as mother tongues and local dialects are important cultural elements that needs to be preserved.

In addition, after the recent refugee crisis the social inclusion of the refugees can be easier achieved through exchange of cultural elements with local and wider society, and poetry is a tool to use for that purpose.

In the international youth exchange “P.O.E.T.R.Y. – Power Of European Talented Romantic Youth ” will participate 34 people from Spain, Italy, Sweden, Turkey and Greece, while via the Greek partner will participate 4 young refugees who live in Greece. All of the participants will be 19-30 years old.

The project includes a youth exchange that will be held in the city of Katerini (Greece) on 17-24/03/2021, where indoor and outdoor activities will be carried out, as well as a final event in order to present the activities and results of the project to the public.

The methodology of the project is based on the principles of non-formal education such as: team building activities, motivating and stimulating games (energizers), group work, role play, discussion and dialogue, street actions, presentations and video creation.

Finally, of high importance is the creation of a digital Anthology in a web blog form, which will include all the poems that will have been written during the exchange, as well as any other outputs that will have been created, in order to achieve a greater dissemination of them.

Η ανταλλαγή νέων “P.O.E.T.R.Y.” υλοποιείται απο την ομάδα νέων Έλληνες Οδυσσείςκαι χρηματοδοτείται απο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης.