GREEN OUT OF THE BOX

Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα “Green Out of the Box”!


Είμαστε ενθουσιασμένοι που σας παρουσιάζουμε αυτή την καινοτόμο πρωτοβουλία η οποία υλοποιείται από τον οργανισμό νεολαίας ”GO Alive” στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος EUTEENS4GREEN. Το παρόν έργο έχει σχεδιαστεί για να πυροδοτήσει το πάθος για την περιβαλλοντική διαχείριση και να ενδυναμώσει τους μαθητές/τριες, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα προκειμένου να αναλάβουν δράση.
Αυτό το ενημερωτικό πακέτο χρησιμεύει ως οδηγός , παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση και τη συμμετοχή σε αυτή την περιβαλλοντική πρόκληση.

“Think, Act, Innovate: A Formal Gamification to Regenerate!”

Μέσω του “Green Out of the Box”, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας δυναμικής και ελκυστικής μαθησιακής εμπειρίας με στόχο την προώθηση για την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της μη τυπικής μάθησης και εκπαίδευσης με αποσκοπό τη δυνατότητα και ευκαιρία ως προς την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε ένα μη παραδοσιακό,άτυπο περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνονται συλλογικές δράσεις οι μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα,ειδικότερα σε αυτά της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης.

Η εκπαίδευση και το κάλεσμα σε δράση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, καθώς και των
εκπαιδευτικών Λυκείου της Π.Ε. Κοζάνης.

Οι δράσεις

Το EUTeens4Green είναι ένα από τα εμβληματικά έργα REGIO του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Οι νέοι πρεσβευτές για μια δίκαιη μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς είναι ενεργοί παράγοντες για τη βιώσιμη μετάβαση και την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων σε εδάφη που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη (δηλ. περιφέρειες της ΕΕ που εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα ή τις βιομηχανίες έντασης άνθρακα). Το EUTeens4Green θα επιτρέψει στις κοινότητες που στερούνται πόρων ή ευκαιριών να συμμετάσχουν σε δράσεις που θα τις προετοιμάσουν καλύτερα για τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης.

Η βάση και το πλαίσιο στο οποίο επικεντρώνεται το πρόγραμμα,αλλά και η ενημέρωση προς πρόληψη και αποφυγή κινδύνων!

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις περιφέρειες που θα επηρεαστούν περισσότερο από τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, επειδή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα ή από βιομηχανίες έντασης άνθρακα. Οι νέοι μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ατόμων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν λόγω της μετάβασης, να προτείνουν δράσεις για τη συμμετοχή αυτών των ατόμων στην περιοχή τους και να επιλέξουν τα θέματα στα οποία είναι κοντά.

Το “πράσινο κουτί” και το ταξίδι του

Το “Green Out of the Box” είναι ένα φυσικό κουτί πρόκλησης gamification που έχει ως στόχο να ταξιδέψει σε τουλάχιστον 10 λύκεια της περιφερειακής
ενότητας Κοζάνης. Οι μαθητές/τριες κάθε σχολείου που θα λάβουν μέρος στηνπαρούσα δράση θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις εργασίες που τους ανατίθενται μέσα στο χρονικό διάστημα των 2 εβδομάδων και μέσα από έναν διασκεδαστικό τρόπο μη τυπικής μάθησης, βρίσκοντας παράλληλα λύσεις σε “πράσινες προκλήσεις” και τρέχοντα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Όταν ολοκληρωθεί η πρόκληση, οι μαθητές/τριες του σχολείου επιλέγουν ένα άλλο “πράσινο” πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, προετοιμάζουν μια “νέα” περιβαλλοντική εργασία και προκαλούν το επόμενο σχολείο προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία του “Πράσινου Κουτιού”. Στόχος είναι το “Πράσινο Κουτί” να μεταφερθεί σε όλα τα λύκεια που έχουν δηλώσει συμμετοχή και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την κοινότητα,όπου η ομάδα-στόχος θα είναι σε θέση να να αναγνωρίσει τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και να δράσει γι’ αυτά με διάφορους τρόπους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 2 εβδομάδων κάθε πρόκλησης, η “GO Alive” θα προσφέρει καθοδήγηση, καθώς και μία σύντομη ενημερωτική εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές/ τριες του σχολείου με βάση το “GreenComp”, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων αειφορίας. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση λήξης,στην οποία στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της δράσης στο ευρύτερο κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Είναι θεμιτό να γίνει προώθηση του έργου στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων βιωσιμότητας το “Green Comp”

Αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό με την παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές του τόπου και της κοινότητας ούτως ώστε να λειτουργήσει ενισχυτικά στην κατανόηση των αρχών της αειφορίας,του οικολογικού γραμματισμού με γνώμονα τις απαραίτητες ανάγκες για ένα βιώσιμο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να στηρίξει και να παρέχει καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς,με το όραμα του έργου να στοχεύει και να δημιουργήσει διαρκές αντίκτυπο της ενσωμάτωσης των αρχών της αειφορίας στο εκπαιδευτικό σύστημα σε μακρά διάρκεια

Ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη των ανθρώπων να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές για να ζουν, να εργάζονται και να ενεργούν με βιώσιμο τρόπο. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη δια βίου μάθηση. Είναι γραμμένο για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και το μορφωτικό τους επίπεδο και σε οποιοδήποτε περιβάλλον μάθησης – επίσημο, μη τυπικό και άτυπο.